ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

 

1. Bevezetés

A jelen dokumentumban meghatározott adatvédelmi szabályzat a www.otipax.hu weboldalra vonatkozik (a továbbiakban: Weboldal). Az adatvédelmi szabályzat célja, hogy tájékoztassa a Weboldal felhasználóját (a továbbiakban: Felhasználó) a BIOCODEX SAS (a továbbiakban: BIOCODEX) felhasználói adatkezeléséről, a felhasználót a saját adataival kapcsolatban megillető jogokról és ezen jogok gyakorlásáról.

2. Általános rendelkezések

A következő rendelkezések a BIOCODEX által az oldalon végzett minden személyesadat-kezelésre vonatkoznak, kivéve, ha a különös rendelkezések eltérően nem rendelkeznek

 

Jogszabályi keret

BIOCODEX mint adatkezelő kijelenti, hogy a Weboldalon lévő személyes adatokat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) és az adatkezelésről, fájlokról és szabadságokról szóló, 1978. január 6-i 78-17 franciaországi törvény (a továbbiakban: módosított „Informatique et Libertés” törvény) szerint kezeli.

A BIOCODEX a saját megfelelési eljárásában kijelölt egy adatvédelmi tisztviselőt a francia személyesadat-védelmi hatósághoz (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés). A DPO-3068 számú kijelölés 2018.05.25. naptól hatályos.

Adatkezelő

Az adatkezelő azonosítása:

A BIOCODEX egy francia jog szerinti egyszerűsített részvénytársaság, amelynek törzstőkéje 4 284 000 euró, a kereskedelmi és cégnyilvántartásban 562 064 600 R.C.S. CRETEIL azonosítóval szerepel, székhelye: 7 avenue Gallieni – 94250 GENTILLY, Franciaország; képviseli: Jean-Marie LEFEVRE mint megfelelően felhatalmazott elnök-vezérigazgató

Weboldal: www.biocodex.fr

Telefon: +33 (0) 1 41 24 30 00

 

A Felhasználót a saját adataival kapcsolatban megillető jogok

A GDPR és a módosított „Informatique et Libertés” törvény szerint a Felhasználónak joga van a rá vonatkozó adatokhoz hozzáférni, őket helyesbíttetni, töröltetni, hordozni, adatai kezelését korlátozni és ellene tiltakozni, valamint panaszt benyújtani a CNIL felé

A Felhasználó jogai gyakorlása vagy adatainak a jelen rendszerben történő feldolgozásával kapcsolatos bármely kérdés vonatkozásában a BIOCODEX adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat a dpo.biocodex.com címre küldött e-maillel

 

Adatbiztonság

A BIOCODEX megtesz minden szükséges óvintézkedést a Felhasználó személyes adatai biztonságának megőrzése érdekében és különösen törekszik módosításának, rongálásának vagy illetéktelen hozzáférésének megelőzésére.

A BIOCODEX HTTPS-protokollt használ a Weboldalon. Ez a biztonsági mechanizmus megbízhatóságáról ismert harmadik fél hatóság által kiállított autentikációs tanúsítványnak köszönhetően lehetővé teszi a Felhasználó számára az általa hozzáfért weboldal azonosítását. Ezenfelül szavatolja a Felhasználó által küldött adatok titkosságát és épségét.

3. Különös rendelkezések

A következő rendelkezések a BIOCODEX által a Weboldalon folytatott személyesadat-kezelés egyes típusaira vonatkoznak. Meghatározzák különösen a

 • adatfeldolgozás célját
 • érintetteket
 • a feldolgozott adatok körét
 • az adatok címzettjeit

Hírlevél-feliratkozás

 Az adatfeldolgozás célja

A BIOCODEX lehetővé teszi, hogy a Felhasználó a Weboldal hírlevelére való feliratkozás útján értesüljön a STIMIUM® aktuális rendezvényeiről. A BIOCODEX ezen személyesadat-kezeléssel:- kezeli a feliratkozásokat;

 • szolgáltatási statisztikát készít.

 Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó beleegyezése.

A Felhasználó a kapott hírlevél leiratkozási linkjén keresztül iratkozhat le (vonhatja vissza beleegyezését).

Az adatkezelés nem vezet automatikus döntéshozatalhoz (profilalkotást).

Érintettek

Az adatkezelés azokra a Felhasználókra terjed ki, akik hírlevelet szeretnének kapni a megadott e-mail-címükre.

Feldolgozott adatok köre

 • keresztnév
 • e-mail-cím*

*Kötelezően megadandó

Az adatokat a Felhasználó adja meg. A rendszer addig őrzi meg az adatokat, amíg a Felhasználó le nem iratkozik a hírlevélről, amikor is megsemmisíti őket.

Az adatok címzettjei

A BICODEX által felhatalmazott személyek:

 

 • a Weboldal hírlevelét kezelők
 • a Weboldalt karbantartók Külső

 • a Weboldalhoz kötődő kommunikációs ügynökség
 • a Weboldal informatikai tárhelyszolgáltatója
 • Nem történik adattovábbítás az Európai Unión kívülre.